Nu är anmälan till sommarens friidrottsskola öppen, läs mer här.
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Allmänt

Varbergs GIF Friidrotts framtagna policys bygger på föreningens värdegrund, stöd- och krisplan, tränarhandbok samt Riksidrottsförbundets riktlinjer

 

Föreningens policys indelas enligt följande:

1. Trakasserier och kränkningar
2. Sociala medier
3. Droger
4. Antidoping
5. Resor och läger
6 Ersättning tävlingar
7 Kriterier för uttagning till USM, JSM och SM
8. Integritetspolicy (GDPR)
Se längre ner för detaljerad beskrivning av varje policy

Vi vill ständigt diskutera och utveckla våra policys. Detta sker vid:

- Föräldramöten
- Tränarmöten
- Planeringsdagar/workshops
- Enskilda utvecklingssamtal
- Stödgruppsmöten
- Styrelsemöten

1. Trakasserier/kränkningar

Trakasserier/kränkningar

I vår förening ska det enligt vår värdegrund råda noll tolerans mot kränkningar och trakasserier. Denna policy baseras på föreningens värdegrund, Idrottsbrevet, Tre ska bli noll, tränarhandboken, vår verksamhetidé samt stöd- och krisplanen

 

Definitioner:

Mobbning är en kränkande särbehandling där en eller flera personer utsätts för systematiska trakasserier inom en social grupp. Det kan handla om öppen mobbing eller dold mobbing som t.ex. utfrysning. Det finns olika typer av mobbning såsom fysisk, psykisk, verbal samt e-mobbing

Övergrepp är alla handlingar, med sexuell anspelning eller annan kränkande anspelning, som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra, mot den utsatta personens vilja

Förebyggande arbete:

Aktiva i Varbergs GIF Friidrott har alla rätt till att träna i en trygg idrottsmiljö. Det ska alltid finnas en trygg vuxenvärld inom föreningen att vända sig till. Vi vill främja en öppen och ärlig dialog kring dessa frågor. Detta sker genom regelbundna samtal med de aktiva kring frågor som mobbing, sexuella trakasserier, förtroende, bekräftelse, trygghet och respekt. Samtal sker även på föräldramöten, tränar­möten, styrelsemöten, stödgruppsmöten samt genom gruppövningar med de aktiva. Stöd- och krisgruppen för en kontinuerlig dialog med tränare, föräldrar och aktiva

Vår värdegrund är ett levande dokument som diskuteras kontinuerligt. Vi vill värna om goda rela­tioner, lära känna varandra och vara goda träningskamrater. Som tränare har vi ett förtroende­uppdrag och föregår med gott exempel och vi är varandras förebilder

Vid läger är det alltid minst två vuxna som medverkar. Varje träningsgrupp leds av minst två vuxna tränare

Åtgärder:

Vi tillsammans har ett gemensamt ansvar för att uppmärksamma eventuella förekomster av trakasserier eller kränkningar och vidta åtgärder, detta kan ske i form av en orosanmälan. VÅGA SE, VÅGA FRÅGA, VÅGA AGERA är vårt motto

Som vuxen ledare i Varbergs GIF Friidrott tar jag ställning mot alla former av övergrepp genom mitt sätt att ta frågorna på allvar, genom mitt ordval och agerande och genom att jag som stolt ambassadör för föreningen ser det förebyggande arbetet som en viktig del i mitt ledarskap

Kontakta stöd- och krisgruppen. De vidtar lämpliga åtgärder direkt på plats eller lotsar vidare. Det går också bra att prata med en annan vuxen man har förtroende för

Vid missbruk av denna policy kan styrelsen utföra åtgärder gentemot berörd person i form av varning, timeout, avstängning, uteslutning ur klubben

2. Sociala medier

Sociala medier

Denna policy baseras på föreningens värdegrund, tränarhandboken, vår verksamhetidé samt stöd- och krisplanen

Denna policy är ett led i att Varbergs GIF Friidrott ska stå för en Trygg idrottsmiljö

PUL (personuppgiftslagen): genom medlemskap i Varbergs GIF Friidrott godkänns att harmlösa uppgifter som inte skadar eller kränker vare sig individ, grupp eller lag som namn, bild, statistik etc. publiceras på Varbergs GIF Friidrotts officiella hemsida samt övriga digitala medier kopplade till Varbergs GIF Friidrott. Medlem som inte godtar detta kontaktar föreningen via e-post

Styrelsen och klubbens ledare förutsätter att ingen medlem skriver eller publicerar material som kan upplevas ironiserande, nervärderande eller kränkande om någon aktiv eller ledare i Varbergs GIF Friidrott eller någon annan idrottsförening

Träningarna i Varbergs GIF Friidrott är mobilfria

Medlem i Varbergs GIF Friidrott ska använda sociala media med försiktighet då inlägg och publicerat material kan sättas i relation till Varbergs GIF friidrott

Det ska visas respekt i all publicering av text och bild

Aldrig kommentera någon, eller något, nedvärderande eller kränkande

Det ska aldrig deltas i debatter eller diskussioner där det kan uppfattas som att du representerar Varbergs GIF Friidrott

Informera i PM gällande regler för fotografering/filmning vid tävling

 

Åtgärder

Missbruk av denna policy anmäls till styrelsen som har rätt att vidta åtgärder gentemot berörd person

3. Droger

Drogpolicy

Varbergs GIF Friidrotts policys gällande droger baseras på föreningens verksamhetsidé, värdegrund och Riksidrottsförbundets stadgar.

Syftet med policyn är att förebygga bruk av tobak, alkohol och all användning av narkotika.

Tobakspolicy

Tobak innefattar snusning och rökning. Åldersgräns enligt svensk lag är 18 år.

Föreningen vill uppmuntra och värna om nikotinfria miljöer och en ungdomskultur utan rökning och snusning.

Rökning är förbjuden i föreningens lokaler/arenor och ingen försäljning får förekomma under egna arrangemang.

Vi tillåter inte att någon medlem, varken vuxen eller ung, använder tobak i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet.

Vi önskar att föreningens tränare och andra vuxna inom verksamheten ska agera som bra förebilder, vår tobakspolicy gäller även för dem.

Alkoholpolicy

Åldersgräns enligt svensk lag är 18 år för att köpa samt dricka på restaurang och 20 år för köp på systembolaget.

All förtäring av alkohol i samband med träning, tävling eller annan föreningsverksamhet är förbjuden, det gäller samtliga medlemmar.

Undantag gäller vid resor som innefattar övernattning endast för vuxna, men då extra viktigt att hantera det med omdöme och utan att bli berusad. Under ingen omständighet får förtäringen påverka verksam­heten eller strida mot föreningens värdegrund.

I alla situationer ska tränare och vuxna agera som bra förebilder, det ska även gälla vid alkohol­förtäring.

Narkotikapolicy

All narkotikaförtäring är enligt svensk lag förbjuden, undantaget är användning efter läkares föreskrift.

Åtgärder

Vid upptäckt av missbruk som går emot denna policy eller riskerar att skada vår föreningsmiljö skall ett förtroendesamtal tas för vidare åtgärder. Vid återkommande missbruk tas det upp i föreningens styrelse, och då vi står för en nolltolerans kan det rendera i att den berörda medlemmen inte längre är välkommen till vår verksamhet.

Om ett narkotikamissbruk upptäcks skall ett enskilt samtal tas och även polisen/sociala myndig­heterna kontaktas.

4. Antidoping

Dopningspolicy

Vi står för en ren idrott där vi tränar och tävlar på lika villkor utan fusk.

 

Föreningens antidopingplan

Föreningens beredskapsplan 

 

Uppdatera dina kunskaper på https://renvinnare.se/ 

5. Resor/läger

Varbergs GIF Friidrotts policys gällande resor/läger baseras på tränarhandboken, tränarregler, stöd- och krisplanen samt föreningens värdegrund

 

 • Deltagare förväntas leva upp till föreningens värdegrund
 • Läger är för de aktiva som tränar regelbundet samt uppfyller sitt medlemsansvar
 • Läger sker utifrån tränarhandbokens rekommendationer
 • Minst två vuxna (23 år eller äldre) deltar vid läger, resor, utbildningar
 • Deltagarförteckning med kontakt-/personuppgifter lämnas in till stödgruppen innan avresa
 • Planering och budgetering redovisas enligt tränarhandboken
 • Dokumentation från lägret sker och sätts in i lägerpärm
 • Redovisning av lägret presenteras på tränarmötet
 • Ansökan om ekonomiskt lägerbidrag görs till Idrottslyftet i samråd med ansvarig person
 • Resultatbidrag kan utnyttjas i samband med resor/läger
 • Ekonomiskt stöd till läger för respektive träningsgrupp sker enligt tränarhandbokens rekommendationer
 • Föreningens sponsorbuss utnyttjas i möjligaste mån. Chaufför är minst 23 år eller enligt uthyrningsregler
 • Träning på annan ort: reseersättning utgår till tränare (vid samåkning)
 • Utbildning på annan ort: reseersättning utgår (vid samåkning)
 • Tävling på annan ort: vid resor till de tävlingar som tränarhandboken rekommenderar kan reseersättning utgå till tränare (vid samåkning)
6. Ersättning tävlingar

Policy för rese- och boendeersättning vid tävling  

Se även klubbens allmänna policy avseende resor/läger.

 

Reseersättning och ersättning för boende för aktiva betalas ut för följande tävlingar: GM, USM, JSM, SM. 

Ersättning kan även utgå för deltagande i NM, EM, VM men där krävs separat styrelsebeslut. 

 

Klubbens ersättning för resa och boende gäller om man uppfyllt kriterier för deltagande, enligt avsnittet ”6. Kriterier för uttagning till USM, JSM och SM”, samt för deltagare på GM. Kriterierna gäller för aktiva upp till och med 34 år. För veteran krävs separat styrelsebeslut.

 

Ersättning gäller normalt för 1 tränare per 5 deltagare.
I enlighet med klubbens Stöd och krispolicy ska det dock alltid vara minst två tränare på läger och vid övernattning.  I dessa fall utgår ersättning till alla tränare.

Reseersättning utgår även till tränare för övriga tävlingar på annan ort, vid samåkning.

Resor till och från tävling ska i möjligaste mån ske gemensamt med bil eller minibuss.

Underlag för rese och boendeersättning redovisas till klubbens kassör på specifik blankett. Blankett finns här.
Vid bokning av boende kan - vid bokningstillfället - faktura till föreningen efterfrågas. Endast i undantagsfall betalar föreningen ut förskott på boendekostnad. 

 

Resa med bil

Ersättning för resa med egen bil ersätts enligt Skatteverkets regler, för närvarande 25 kr per mil. För att reseersättning ska utbetalas måste samåkning ske.

 

Resa med tåg/buss/flyg

Ersättning för tåg/buss ersätts mot kvitto.
Ersättning för flygresa kan endast bli aktuell i särskilda fall och då krävs enskilt styrelsebeslut.

 

Ersättning för boende

Ersättning utgår för natt före tävling, med som mest 750 kr. Tävlar man två dagar ersätts med 1 500 kr osv.

 

Ersättning för mat

Ingen ersättning utgår för mat.

7. Kriterier för uttagning till USM, JSM och SM

(reviderad 20240103)

Uttagning till SM-tävlingar bör göras 2 månader innan mästerskapet för att resor och boende ska kunna samordnas på bästa sätt. Därefter kan kompletteringar, innan sista anmälningsdag, göras om den aktive har gjort kvalificerande resultat.

 

Deltagare ska:
- under den senaste 12-månadersperioden haft en hög tränings- och tävlingsnärvaro
- gjort en tävlingsplanering för säsongen där USM/JSM/SM är huvudmålet
- ha en resultatmålsättning
- ingå i såväl Basgruppen som Extraträningsgruppen
- ha viljan att utvecklas/har en utvecklingspotential där deltagande i SM-tävling är ett led i den aktives friidrottsutveckling

 

Ovanstående, samt dialog med berörd tränare, ligger till grund för uttagningarna. Vid eventuella skador under säsongen hos den aktive görs en bedömning i samråd med tränare och samordnare om SM-tävling kan vara aktuell.

 

Utsedd tränare för en dialog med samordnaren angående anmälan, resa, logi samt vilka tränare som medföljer på respektive tävling.

 

8. Integritetspolicy

Läs Varbergs GIFs friidrotts Integritetspolicy (GDPR) 

 
Aktuellt
Sponsorer och samarbetspartners